Review kinh nghiį»‡m du lį»‹ch Chiang Mai mį»›i nhįŗ„t 2020

REVIEW DU Lį»ŠCH CHIANG MAI ā€“ GIįŗ¤C MĘ  DANG Dį»ž

(š‘»š’‚Ģ‚Ģš’• š’•š’‚Ģ‚Ģ€š’ š’•š’‚Ģ£Ģ‚š’• š’Œš’Šš’š’‰ š’š’ˆš’‰š’Šš’†Ģ£Ģ‚š’Ž š’š’‚Ģ‚Ģ€š’ 𹝒‚Ģ‚Ģ€š’– š’…š’– š’š’ŠĢ£š’„š’‰ š‘Ŗš’‰š’Šš’‚š’š’ˆ š‘“š’‚š’Š, š’š’‰š’Ģš’Ž 4 š’š’ˆš’–Ģ›š’Ģ›Ģ€š’Š ā€“ 3 š’š’ˆš’‚Ģ€š’š 3 𹝒†Ģ‚š’Ž )

1ļøāƒ£š‘Ŗš‘Æš‘°š‘Øš‘µš‘® š‘“š‘Øš‘° ā€“ ĐƓA HOA Hį»’NG PHĘÆĘ NG Bįŗ®C

CĆ”ch Bangkok khoįŗ£ng 800km, Chiang Mai tį»«ng lĆ  thį»§ Ä‘Ć“ cį»§a Quį»‘c gia Lanna, đʰį»£c mį»‡nh danh lĆ  ā€œ ĐoĆ” hį»“ng phĘ°Ę”ng BįŗÆc cį»§a ThĆ”i Lanā€. KhĆ“ng į»“n Ć o nĆ”o nhiį»‡t nhĘ° Băng Cį»‘c hay Pattaya, Chiang Mai hįŗ„p dįŗ«n bį»Ÿi sį»± bƬnh yĆŖn, nhįŗ¹ nhĆ ng, lĆ  nĘ”i bįŗ”n cĆ³ thį»ƒ sįŗ”c năng lĘ°į»£ng sau nhį»Æng mį»‡t mį»i cį»§a cuį»™c sį»‘ng. Nįŗæu nĆ³i Chiang Mai cÅ©ng giį»‘ng nhĘ° ĐƠ Lįŗ”t cį»§a Viį»‡t Nam cÅ©ng khĆ“ng sai šŸ˜€

Thį»i tiįŗæt Chiang Mai khĆ” dį»… chį»‹u, bįŗ”n cĆ³ thį»ƒ du lį»‹ch quanh năm nhĘ°ng cįŗ§n lĘ°u Ć½:

š’ š‘»š’‰š’Ģ›Ģ€š’Š š’ˆš’Šš’‚š’ 𹝒†Ģ£š’‘ š’š’‰š’‚Ģ‚Ģš’•: š‘»š’‰š’‚Ģš’š’ˆ 11- š’•š’‰š’‚Ģš’š’ˆ 4 š’š’‚Ģ†š’Ž š’”š’‚š’–. š‘»š’‰š’Ģ›Ģ€š’Š š’•š’Šš’†Ģ‚Ģš’• š’Žš’‚Ģš’• š’Žš’†Ģ‰, 𹝒‚Ģ£Ģ†š’„ š’ƒš’Šš’†Ģ£Ģ‚š’• š’•š’‰š’Ģ›Ģ€š’Š š’ˆš’Šš’‚š’ š’š’‚Ģ€š’š š’„š’Ģ 2 š’š’†Ģ‚Ģƒ š’‰š’Ģ£Ģ‚š’Š š’š’Ģ›Ģš’ š’š’‰š’‚Ģ‚Ģš’• : š‘³š’š’š š‘²š’“š’‚š’•š’‰š’š’š’ˆ, š’€š’Š š‘·š’†š’š’ˆ, ā€¦ ( š’ˆš’Šš’‚Ģ š’—š’†Ģ š’‘š’‰š’Ģ€š’š’ˆ š’•š’‰š’–Ģ›š’Ģ›Ģ€š’š’ˆ 𹝒‚Ģ†Ģš’• š’‰š’Ģ›š’)
š’ š‘Ŗš’‰š’–Ģ š’šĢ š’•š’‰š’‚Ģš’š’ˆ 8,9: š’„š’‚š’ 𹝒Šš’†Ģ‚Ģ‰š’Ž š’Žš’–Ģ€š’‚ š’Žš’–Ģ›š’‚ š’Ģ›Ģ‰ š’—š’–Ģ€š’š’ˆ š‘©š’‚Ģ†Ģš’„ š‘»š’‰š’‚Ģš’Š.

2ļøāƒ£CHƍ PHƍ ĐI CHIANG MAIšŸ’°

Chi phĆ­ trung bƬnh khoįŗ£ng 5-6 triį»‡u. Đi Ä‘Ć“ng sįŗ½ tiįŗæt kiį»‡m hĘ”n, vĆ  tįŗ„t nhiĆŖn, chi phĆ­ nĆ y mƬnh chį»‰ Ć”ng chį»«ng vƬ phį»„ thuį»™c vĆ o nhu cįŗ§u bįŗ£n thĆ¢n nį»Æa. NhĘ°ng nhƬn chung, vį»›i sį»‘ tiį»n nĆ y, bįŗ”n hoĆ n toĆ n cĆ³ thį»ƒ khĆ”m phĆ” Chiang Mai 3-4 ngĆ y rį»“i šŸ˜€.

ā—ļøš‘š‘œš‘”š‘’ š‘™š‘ŽĢ£š‘– š‘£š‘ŽĢ€š‘– 𹝑ŽĢ‚Ģ€š‘¢ š‘”š‘–š‘’Ģ‚Ģ€š‘› š‘š‘œĢ› š‘š‘ŽĢ‰š‘›:

+ VĆ© mb: ~ 2,5 triį»‡u (mƬnh thįŗ„y vĆ© đi ThĆ”i quanh năm chį»‰ dao đį»™ng chį»‰ 2,1-2,2 triį»‡u thui )
+ Tiį»n phĆ²ng: ~500k/ ngĘ°į»i/đĆŖm ( CĆ³ thį»ƒ rįŗ» hĘ”n nįŗæu į»Ÿ hostel hay cĆ”c phĆ²ng giĆ” rįŗ» khĆ”c)
+ Tiį»n đi lįŗ”i: 1 triį»‡u/ ngĘ°į»i
+ Tiį»n ăn: 1 triį»‡u ( hoįŗ·c hĘ”n tuį»³ nhu cįŗ§u mį»i ngĘ°į»i, nhĘ°ng nhƬn chung đį»“ ăn ThĆ”i khĆ” rįŗ» nĆŖn cį»© tįŗ¹t bĆ“ ^^)

3ļøāƒ£CHUįŗØN Bį»ŠĀ šŸ§°

ā€“ Hį»™ chiįŗæu: (Đi ThĆ”i hĆ“ng cįŗ§n Visa nha :ā€>)
ā€“ Tiį»n: Đį»•i į»Ÿ dĆ£y phį»‘ HĆ  Trung. Tį»‰ giĆ”: 1000~775Bath
ā€“ Sim: Bį»n mƬnh mua sim kĆØm gĆ³i tį»‘c đį»™ cao trong 7 ngĆ y, vį»›i giĆ” 80k/sim, đįŗ·t į»Ÿ Klook. Nhįŗ­n sim į»Ÿ sĆ¢n bay CM. Nįŗæu khĆ“ng, bįŗ”n cĆ³ thį»ƒ mua ngay tįŗ”i sĆ¢n bay, vį»›i rįŗ„t nhiį»u điį»ƒm bĆ”n.
ā€“ Quįŗ§n Ć”o: Xem trĘ°į»›c cĆ”c đį»‹a điį»ƒm đįŗæn, chuįŗ©n bį»‹ quįŗ§n Ć”o cĆ¹ng tone vĆ  sį»‘ng įŗ£o šŸ˜€

4ļøāƒ£PHĘÆĘ NG TIį»†N DI CHUYį»‚NĀ āœˆļø

āœ…š˜¾š™–Ģš™˜š™ 1: š˜½š™–š™® š™©š™š™–Ģ†Ģ‰š™£š™œ

ā€¢ Tį»« HĆ  Nį»™i, bį»n mƬnh bay thįŗ³ng tį»›i Chiang Mai, hĆ£ng Airasia, gį»“m 7kg xĆ”ch tay. ( LĘ°u Ć½: HĆ£ng nĆ y khĆ“ng Ć”p dį»„ng chĆ­nh sĆ”ch đį»•i tĆŖn).
ā€¢ Đįŗ·t vĆ© trĘ°į»›c khoįŗ£ng 1 thĆ”ng vį»›i giĆ” 2100k/ khį»© hį»“i. Sau 1,5 tiįŗæng, thƬ bį»n mƬnh Ä‘Ć£ cĆ³ mįŗ·t tįŗ”i Chiang Mai rį»“i. NgoĆ i ra, bįŗ”n cĆ³ thį»ƒ tham khįŗ£o giĆ” cĆ”c hĆ£ng bay khĆ”c Vietjet, Vietnam Airlinesā€¦
ā€¢ Thį»§ tį»„c nhįŗ­p cįŗ£nh cÅ©ng rįŗ„t Ä‘Ę”n giįŗ£n, điį»n vĆ o mį»™t phiįŗæu thĆ“ng tin đʰį»£c phĆ”t trĆŖn mĆ”y bay. Vįŗ­y lĆ  hĆ nh trƬnh khĆ”m phĆ” CM bįŗÆt đįŗ§u šŸ˜€

āœ…š˜¾š™–Ģš™˜š™ 2: š˜¾š™š™Ŗš™®š™šĢ‚Ģ‰š™£ š™©š™žš™šĢ‚Ģš™„ š˜½š™–š™£š™œš™ š™¤š™  ā€“ š˜¾š™š™žš™–š™£š™œ š™ˆš™–š™ž

āœ”Nįŗæu bįŗ”n lį»±a chį»n bay tiįŗæp thƬ nĆŖn giĆ£n khoįŗ£ng cĆ”ch giį»Æa 2 chuyįŗæn tį»‘i thiį»ƒu 3-4 tiįŗæng phĆ²ng trĘ°į»ng hį»£p chuyįŗæn bay tį»« VN- Bangkok bį»‹ hoĆ£n, trį»…ā€¦
āœ”Nįŗæu 2 chuyįŗæn lĆ  2 hĆ£ng bay khĆ”c nhau thƬ nĆŖn chį»n 2 hĆ£ng cĆ¹ng hoįŗ”t đį»™ng tįŗ”i 1 sĆ¢n bay, tiįŗæt kiį»‡m thį»i gian di chuyį»ƒn.
āœ”NgoĆ i ra, tį»« Bangkok, bįŗ”n cÅ©ng cĆ³ thį»ƒ đįŗæn Chiang Mai bįŗ±ng đʰį»ng tĆ u hoįŗ£, xuįŗ„t phĆ”t tį»« nhĆ  ga Hualampong, thį»i gian khoįŗ£ng 11-12 tiįŗæng.

ā€¼ļøš™†š™žš™£š™ š™£š™œš™š™žš™šĢ£Ģ‚š™¢:

š’ š‘©š’Ģ£š’ š’Žš’ŠĢ€š’š’‰ 𹝒‚Ģƒ š’•š’Ģ‚Ģš’ š’Œš’‰š’‚Ģ š’š’‰š’Šš’†Ģ‚Ģ€š’– š’•š’Šš’Žš’† š’•š’“š’š’š’ˆ š’—š’Šš’†Ģ£Ģ‚š’„ 𹝒Ģ›Ģ£š’Š š’™š’†/ š’ˆš’Ģ£š’Š š’™š’† š’…š’Š š’„š’‰š’–š’šš’†Ģ‚Ģ‰š’ š’•š’–Ģ›Ģ€ š’”š’‚Ģ‚š’ š’ƒš’‚š’š š‘Ŗš‘“ š’—š’†Ģ‚Ģ€ š’Œš’‰š’‚Ģš’„š’‰ š’”š’‚Ģ£š’. ( š‘Ŗš’‰š’‚Ģ†Ģš’„ š’…š’ š’š’–Ģš’„ 𹝒Ģ š’„š’‰š’‚Ģ£š’š’ˆ š’—š’‚Ģ£š’š’ˆ š’•š’Ģ‚Ģš’Š 6š’ˆ, š’š’†Ģ‚š’ š’“š’‚Ģ‚Ģš’• š’ŠĢš’• š’™š’† š’•š’‚š’™š’Š), š’š’†Ģ‚š’ 𹝒†Ģ‚Ģ‰ š’„š’‰š’–Ģ‰ 𹝒Ģ£Ģ‚š’š’ˆ, š’„š’‚Ģš’„ š’ƒš’‚Ģ£š’ š’„š’–Ģ›Ģ 𹝒‚Ģ£Ģ†š’• š’ˆš’“š’‚š’ƒ š’„š’‰š’ š’„š’‰š’‚Ģ†Ģš’„, š’•š’‰š’‚š’š š’—š’ŠĢ€ 𹝒Ģ›Ģ£š’Š š’—š’‚Ģ‚Ģƒš’š š’™š’†.

5ļøāƒ£GIAO THƔNG Tįŗ I CHIANG MAIĀ šŸš¦

š¶š‘œĢ š‘šš‘œĢ£Ģ‚š‘” š‘ š‘œĢ‚Ģ š‘™š‘œš‘ŽĢ£š‘– š‘ā„Žš‘¢Ģ›š‘œĢ›š‘›š‘” š‘”š‘–š‘’Ģ£Ģ‚š‘›:

āœ”Taxi: (Grab) GiĆ” hĘ”i mįŗÆc so vį»›i VN. NhĘ°ng đį»ƒ tiį»‡n, bį»n mƬnh di chuyį»ƒn bįŗ±ng phĘ°Ę”ng tiį»‡n nĆ y khĆ” nhiį»u.
āœ”Xe bus: MƬnh gįŗ·p khĆ” Ć­t bus į»Ÿ CM, nĆŖn cÅ©ng chĘ°a thį»­ ^^
āœ”Tuk-tuk: Đįŗ·c sįŗ£n giao thĆ“ng TL nĆØ. Bįŗ”n sįŗ½ gįŗ·p rįŗ„t nhiį»u xe mĆ u sįŗÆc nĆ y. HĆ£y thĘ°Ę”ng lĘ°į»£ng giĆ” trĘ°į»›c khi đi nhĆ© :ā€>
āœ”Songthaew: loįŗ”i xe tįŗ£i hįŗ”ng nhįŗ¹, gįŗ§n giį»‘ng tuk tuk. PhĆ¹ hį»£p vį»›i nhĆ³m đi Ä‘Ć“ng.
āœ”Xe mĆ”y: LiĆŖn hį»‡ vį»›i KS đį»ƒ thuĆŖ. GiĆ” TB 150-200Bath (~150k). Xe mį»›i, xăng đʰį»£c đį»• đįŗ§y bƬnh sįŗµn. Khi trįŗ£ xe, bįŗ”n cÅ©ng cįŗ§n đį»• trįŗ£ đįŗ§y xăng.

ā›”ļøš“›š“¾Ģ›š“¾ š”‚Ģ:

š’ š‘µš’‰š’Ģ›Ģ š’Žš’‚š’š’ˆ š’ƒš’‚Ģ†Ģ€š’š’ˆ š’š’‚Ģš’Š š’™š’†
š’ š‘®š’Šš’‚š’ š’•š’‰š’Ģ‚š’š’ˆ š’ƒš’†Ģ‚š’ š’š’‚Ģ€š’š 𹝒Š š’ƒš’†Ģ‚š’ š’•š’‚š’š š’•š’“š’‚Ģš’Š, š’ƒš’‚Ģ£š’ š’„š’‚Ģ‚Ģ€š’ š’„š’‰š’–Ģ š’šĢ 𹝒†Ģ‚Ģ‰ š’š’‚Ģš’Š š’™š’† š’‚š’ š’•š’š’‚Ģ€š’ š’š’‰š’‚.
š’ š‘¹š’‚Ģ‚Ģš’• š’‰š’‚š’š š’•š’‚Ģ†Ģš’„ 𹝒–Ģ›š’Ģ›Ģ€š’š’ˆ, š’‰š’‚Ģ£š’ š’„š’‰š’†Ģ‚Ģ š’…š’Š š’„š’‰š’–š’šš’†Ģ‚Ģ‰š’ š’ˆš’Šš’Ģ›Ģ€ š’„š’‚š’ 𹝒Šš’†Ģ‚Ģ‰š’Ž.
š’ š‘“š’ŠĢ€š’š’‰ š’•š’‰š’‚Ģ‚Ģš’š š’Ģ›Ģ‰ 𹝒‚Ģ‚š’š š’“š’‚Ģ‚Ģš’• š’ˆš’Šš’Ģ‚Ģš’š’ˆ š‘³š’‚Ģ€š’, š’Ģ›Ģ‰ š’„š’‰š’Ģ‚Ģƒ š’‰š’Ģ£ š’“š’‚Ģ‚Ģš’• š’ŠĢš’•/ š’‰š’Šš’†Ģ‚Ģš’Ž š’”š’–Ģ›Ģ‰ š’…š’–Ģ£š’š’ˆ š’„š’Ģ€š’Š š’™š’†.

6ļøāƒ£LĘÆU TRƚĀ šŸ”

ā€¢ Vį» cĘ” bįŗ£n, Chiang mai cĆ³ 2 khu chĆ­nh: Old City vĆ  Nimman.
ā˜‘Old City: thuįŗ­n tiį»‡n di chuyį»ƒn tham quan, yĆŖn tÄ©nh.
ā˜‘Nimman: nĆ”o nhiį»‡t, nhiį»u quĆ”n ăn, quĆ”n bar, phĆ¹ hį»£p vį»›i nhį»Æng bįŗ”n thĆ­ch mua sįŗÆm vĆ  vui chĘ”i
ā€¢ Bį»n mƬnh į»Ÿ khĆ”ch sįŗ”n Lanna Riverside, cĆ”ch trung tĆ¢m khoįŗ£ng 5km, yĆŖn tÄ©nh, mĆ”t mįŗ», cĆ³ bį»ƒ bĘ”i vĆ  buffet sĆ”ng. NhĆ¢n viĆŖn rįŗ„t nhiį»‡t tƬnh vĆ  dį»… mįŗæn.
ā€¢ GiĆ” TB: 1000k/phĆ²ng Ä‘Ć“i/đĆŖm.
ā€¢ Đįŗ·t phĆ²ng tįŗ”i cĆ”c app: Traveloka; Agoda; Bookingā€¦

āš ļøš‘²š’Šš’š’‰ š’š’ˆš’‰š’Šš’†Ģ£Ģ‚š’Ž:

š‘©š’Ģ£š’ š’Žš’ŠĢ€š’š’‰ 𹝒‚Ģƒ š’Žš’‚Ģ‚Ģš’• ā€œš’•š’Šš’†Ģ‚Ģ€š’ š’š’‚š’ā€ 1 𹝒†Ģ‚š’Ž š’Œš’‰š’Š 𹝒‚Ģ£Ģ†š’• š’’š’–š’‚ š’‚š’‘š’‘ š‘Øš’ˆš’š’…š’‚, š’Œš’‰š’Š š’‚š’‘š’‘ š’š’‚Ģ€š’š š’•š’–Ģ›Ģ£ 𹝒Ģ£Ģ‚š’š’ˆ š’•š’“š’–Ģ›Ģ€ š’•š’Šš’†Ģ‚Ģ€š’ š’š’–Ģš’„ š’ƒš’Ģ£š’ š’Žš’ŠĢ€š’š’‰ ā€œÄ‘š’‚Ģ£Ģ†š’• š’•š’‰š’–Ģ›Ģ‰ā€ š’‚Ģš’‘ š’Žš’‚Ģƒ š’ˆš’Šš’‚Ģ‰š’Ž š’ˆš’Šš’‚Ģ ( š‘Ŗš’‰š’–Ģ›š’‚ š’Œš’ŠĢ£š’‘ 𹝒Šš’†Ģ‚Ģ€š’ š’•š’‰š’Ģ‚š’š’ˆ š’•š’Šš’ š’•š’‰š’†Ģ‰), š’š’‰š’–Ģ›š’š’ˆ š’…š’ 𹝒‚Ģƒ š’„š’Ģ š’š’ŠĢ£š’„š’‰ š’”š’–Ģ›Ģ‰ š’ˆš’Šš’‚š’ š’…š’ŠĢ£š’„š’‰ š’•š’“š’–Ģ›š’Ģ›Ģš’„ 𹝒Ģ š’š’†Ģ‚š’ š’š’Ģ š’‚š’–š’•š’ š’•š’“š’–Ģ›Ģ€ š’•š’Šš’†Ģ‚Ģ€š’ š’š’–š’Ģ‚š’ :ā€<. š‘²š’‰š’Ģ‚š’š’ˆ š’ƒš’Šš’†Ģ‚Ģš’• š’ƒš’‚Ģ£š’ š’š’‚Ģ€š’ 𹝒‚Ģƒ š’•š’–Ģ›Ģ€š’š’ˆ š’ˆš’‚Ģ£Ģ†š’‘ š’•š’“š’–Ģ›š’Ģ›Ģ€š’š’ˆ š’‰š’Ģ›Ģ£š’‘ š’š’‰š’–Ģ› š’—š’‚Ģ£Ģ‚š’š š’„š’‰š’–Ģ›š’‚? šŸ˜¢ 7ļøāƒ£š‘ØĢ†š‘µ š‘®š‘°Ģ€? šŸ½ š‘€š‘œĢ£Ģ‚š‘” š‘ š‘œĢ‚Ģ š‘šš‘œĢš‘› š‘›ā„Žš‘ŽĢ‚Ģš‘” 𹝑–Ģ£š‘›ā„Ž š‘ā„Žš‘ŽĢ‰š‘– š‘”ā„Žš‘¢Ģ›Ģ‰ š‘˜ā„Žš‘– 𹝑’Ģ‚Ģš‘› š¶ā„Žš‘–š‘Žš‘›š‘” š‘€š‘Žš‘–: ā€“ Khao Soi: MĆ³n mƬ chiĆŖn giĆ²n, rįŗ„t đįŗ·c biį»‡t ^^ šŸ“Äš‘–Ģ£š‘Ž š‘ā„Žš‘–Ģ‰ š‘”ā„Žš‘Žš‘š š‘˜ā„Žš‘ŽĢ‰š‘œ: š¾š‘Žš‘œ š‘†š‘œš‘¦ š‘š‘–š‘šš‘šš‘Žš‘›, 137 š‘š‘–š‘šš‘šš‘Žš‘›ā„Žš‘’š‘šš‘–š‘› š‘…š‘œš‘Žš‘‘, š‘†š‘œš‘– 7 (11š‘Žš‘š-8š‘š‘š) ā€“ XĆ“i xoĆ i: į»ž cĆ”c chį»£ đĆŖm hay dį»c đʰį»ng đį»u cĆ³ bĆ”n mĆ³n nĆ y. ā€“ Soi Oua: XĆŗc xĆ­ch dĆ i cuį»™n trĆ²n, đʰį»£c lĆ m tį»« thį»‹t lį»£n Ę°į»›p xįŗ£, lĆ” chanh ThĆ”i, cį»§ riį»ng vĆ  į»›tā€¦( NhƬn hįŗ„p dįŗ«n cį»±c kƬ, nhĘ°ng vį»›i mƬnh thƬ hĆ“ng hį»£p khįŗ©u vį»‹ cho lįŗÆm :D) ā€“ Tong Tem Toh: TƬnh cį» đi tƬm quĆ”n ăn, đi qua quĆ”n nĆ y thįŗ„y xįŗæp hĆ ng Ä‘Ć“ng dį»Æ dį»™i dĆ£ man, khĆ“ng đį»§ kiĆŖn trƬ đį»ƒ đį»£i nĆŖn hĆ“ng cĆ³ cĘ” hį»™i thį»­. Vį» search thįŗ„y quĆ”n cÅ©ng đʰį»£c review nhƬu lįŗÆm, menu đa dįŗ”ng. CĆ”c bįŗ”n qua nhį»› ghĆ© thį»­ ha :ā€>
šŸ“Äš‘–Ģ£š‘Ž š‘ā„Žš‘–Ģ‰: 11 š‘š‘–š‘šš‘šš‘Žš‘› š»š‘Žš‘’š‘šš‘–š‘›š‘‘š‘Ž š‘†š‘œš‘– 13, š‘€š‘¢š‘’š‘Žš‘›š‘” š¶ā„Žš‘–š‘Žš‘›š‘” š‘€š‘Žš‘–
ā€“ Cherng Doi Roast Chicken: QuĆ”n gĆ  nį»•i tiįŗæng vį»›i mĆ³n gĆ  quay da giĆ²n kĆØm nĘ°į»›c sį»‘t me cay ngon huyį»n thoįŗ”i.
šŸ“Äš‘–Ģ£š‘Ž š‘ā„Žš‘–Ģ‰: š‘†š‘œš‘– š‘†š‘¢š‘˜š‘˜š‘Žš‘šš‘’, š‘”š‘ŽĢ‚Ģ€š‘› 𹝑¢Ģ›š‘œĢ›Ģ€š‘›š‘” š‘š‘–š‘šš‘šš‘Žš‘›ā„Žš‘Žš‘’š‘šš‘–š‘›, 𹝑œĢ‚Ģš‘– š‘‘š‘–š‘’Ģ£Ģ‚š‘› š‘›š‘”š‘ŽĢ‚š‘› ā„Žš‘ŽĢ€š‘›š‘” š‘†š‘–š‘Žš‘š
ā€“ MĆ³n gį»i: Ăn į»Ÿ cĆ”c quĆ”n cĘ”m local, điį»ƒm chung lĆ  cay cay, lįŗ” lįŗ”.
ā€¦

8ļøāƒ£CHĘ I į»ž ĐƂU? šŸ„ā€ā™€ļø

ā€¢ CHį»¢ ĐƊM

ā€“ Saturday Night Market
(16:00-22:00, Tį»‘i thį»© 7 hĆ ng tuįŗ§n)
šŸ“Äš‘–Ģ£š‘Ž š‘ā„Žš‘–Ģ‰: š‘Šš‘¢š‘Ž šæš‘Žš‘– š‘…š‘‘, š‘‡š‘Žš‘šš‘š‘œš‘› š»š‘Žš‘– š‘Œš‘Ž, š“š‘šš‘ā„Žš‘œš‘’ š‘€š‘¢š‘’š‘Žš‘›š‘” š¶ā„Žš‘–š‘Žš‘›š‘” š‘€š‘Žš‘–
ā€“ Sunday Night Market
(17:00-22:00, Tį»‘i CN hĆ ng tuįŗ§n)
šŸ“ Đš‘–Ģ£š‘Ž š‘ā„Žš‘–Ģ‰: š‘…š‘Žš‘ā„Žš‘Žš‘‘š‘Žš‘šš‘›š‘œš‘’š‘› š‘…š‘‘, š‘‡š‘Žš‘šš‘š‘œš‘› š‘†š‘– š‘ƒā„Žš‘¢š‘š, š“š‘šš‘ā„Žš‘œš‘’ š‘€š‘¢š‘’š‘Žš‘›š‘” š¶ā„Žš‘–š‘Žš‘›š‘” š‘€š‘Žš‘–
ā€“ Chiang Mai Night Bazaar
(12:00-24:00, CĆ”c ngĆ y trong tuįŗ§n)
šŸ“ Đš‘–Ģ£š‘Ž š‘ā„Žš‘–Ģ‰: 104-1 š¶ā„Žš‘Žš‘›š‘” š¾š‘™š‘Žš‘› š‘…š‘œš‘Žš‘‘ š‘–š‘›š‘”š‘’š‘Ÿš‘ š‘’š‘š‘”š‘–š‘œš‘› š‘œš‘“ š‘‡ā„Žš‘Ž š‘ƒš‘Žš‘’ š‘Žš‘›š‘‘ š¶ā„Žš‘Žš‘›š‘” š¾š‘™š‘Žš‘›š‘” š‘…š‘œš‘Žš‘‘š‘ , š¶ā„Žš‘–š‘Žš‘›š‘” š‘€š‘Žš‘–

āŽš“›š“¾Ģ›š“¾ š”‚Ģ:

š’ š‘¶Ģ›Ģ‰ š’„š’‰š’Ģ›Ģ£ 𹝒†Ģ‚š’Ž š’ƒš’‚Ģš’ š’“š’‚Ģ‚Ģš’• š’š’‰š’Šš’†Ģ‚Ģ€š’– 𹝒Ģ‚Ģ€ š’‚Ģ†š’, 𹝒Ģ‚Ģ€ š’š’–Ģ›š’– š’š’Šš’†Ģ£Ģ‚š’Ž, š’„š’‚Ģš’„ š’ƒš’‚Ģ£š’ š’„š’Ģ š’•š’‰š’†Ģ‚Ģ‰ š’Žš’–š’‚ š’š’‚Ģ€š’Ž š’’š’–š’‚Ģ€
š’ š‘Æš’‚Ģƒš’š š’Žš’‚Ģ£Ģ†š’„ š’„š’‚Ģ‰ :>

ā€¢ š™ˆš˜¼š™Žš™Žš˜¼š™‚š™€ š™š™ƒš˜¼Ģš™„: Đįŗæn ThĆ”i, hĆ£y thį»­ massage ThĆ”i chĆ­nh hiį»‡u nhĆ© šŸ˜€ Dį»c đʰį»ng đį»‘i diį»‡n trung tĆ¢m Maya, cĆ³ rįŗ„t nhiį»u quĆ”n. GiĆ” ~350Bath/ ngĘ°į»i.

ā€¢ CƁC TRƒ CHĘ I Mįŗ O HIį»‚MšŸ§—ā€ā™€ļø

ā€“ Dragon Flight Zipline:
ā€“ Nhįŗ£y Bungy
ā€“ White water rating

āœļøš“›š“¾Ģ›š“¾ š”‚Ģ:

š™¤ š˜¾š™–Ģš™˜ š™©š™§š™¤Ģ€ š™˜š™š™¤Ģ›š™ž š™¢š™–Ģ£š™¤ š™š™žš™šĢ‚Ģ‰š™¢ š™©š™š™ŖĢ›š™¤Ģ›Ģ€š™£š™œ š™©š™š™žĢš™˜š™ š™š™¤Ģ›Ģ£š™„ š™«š™¤Ģ›Ģš™ž š™£š™š™¤Ģš™¢ 𹝙ž 𹝙¤Ģ‚š™£š™œ š™©š™š™žĢ€ š™Øš™šĢƒ š™«š™Ŗš™ž š™š™¤Ģ›š™£ ^^.
š™¤ š˜¾š™–Ģš™˜ š™—š™–Ģ£š™£ š™£š™šĢ‚š™£ š™˜š™š™Ŗš™–Ģ‚Ģ‰š™£ š™—š™žĢ£ š™¢š™Ŗš™– š™©š™§š™ŖĢ›š™¤Ģ›Ģš™˜ š™«š™šĢ š™¤š™£š™”š™žš™£š™š š™Øš™šĢƒ š™§š™šĢ‰ š™š™¤Ģ›š™£ š™¢š™Ŗš™– š™©š™§š™ŖĢ›Ģ£š™˜ š™©š™žš™šĢ‚Ģš™„.
(š™š™š™–š™¢ š™ š™š™–Ģ‰š™¤ š™˜š™–Ģš™˜ š™¬š™šš™— š™†š™”š™¤š™¤š™ , š™†š™ š™™š™–š™®ā€¦)

ā€¢CƁC ĐIį»‚M THĂM QUAN TRONG Nį»˜I THƀNH

1. Trung tĆ¢m mua sįŗÆm Maya: Giį»‘ng nhĘ° Vincom į»Ÿ VN vįŗ­y, cĆ³ đįŗ§y đį»§ cĆ”c loįŗ”i hƬnh giįŗ£i trĆ­, mua sįŗÆm. Đįŗ·c biį»‡t trĆŖn tįŗ§ng 6, lĆ  quĆ”n bar ngoĆ i trį»i Myst Maya ( nhįŗ„t đį»‹nh phįŗ£i đi nhĆ©eee). HĆ“m bį»n mƬnh đįŗæn, may mįŗÆn cĆ³ liveshow cį»§a 1 ca sÄ© khĆ” nį»•i tiįŗæng cį»§a ThĆ”i. GiĆ” vĆ© 199Bath, free 2 lon bia. Cįŗ£m thįŗ„y rįŗ„t hį»i luĆ“nnn :ā€>

šŸ“Œš‘€š‘œĢ›Ģ‰ š‘š‘¢Ģ›Ģ‰š‘Ž: 11 š‘”š‘Ÿš‘¢Ģ›š‘Ž- 10 š‘”š‘œĢ‚Ģš‘– ( š‘”ā„Žš‘¢Ģ›Ģ 7 š‘šš‘œĢ›Ģ‰ š‘ š‘œĢ›Ģš‘š ā„Žš‘œĢ›š‘› 1 š‘”š‘–š‘’Ģ‚Ģš‘›š‘”).
š‘„š‘¢š‘ŽĢš‘› šµš‘Žš‘Ÿ š‘šš‘œĢ›Ģ‰ 𹝑’Ģ‚Ģš‘› 1š‘” 𹝑’Ģ‚š‘š.
š‘ā„Žš‘œĢ›Ģ š‘šš‘Žš‘›š‘” š‘ƒš‘Žš‘ š‘ š‘š‘œš‘Ÿš‘” š‘˜ā„Žš‘– š‘£š‘ŽĢ€š‘œ š‘žš‘¢š‘ŽĢš‘› šµš‘Žš‘Ÿ š‘›ā„Žš‘’Ģ.

2. LĆ ng nghį»‡ thuįŗ­t Baan Kang Wat: giį»‘ng nhĘ° mį»™t hį»‡ sinh thĆ”i thu nhį» vį»›i cĆ”c quĆ”n cafe, kem, quĆ”n ăn, vĆ  nhį»Æng gian hĆ ng bĆ”n đį»“ handmade rįŗ„t xinh. Đįŗæn Ä‘Ć¢y, cĆ³ 1001 gĆ³c sį»‘ng įŗ£o xinh xįŗ»o nį»Æa :ā€>

šŸ“Œš¶š‘ŽĢš‘ā„Ž 𹝑ŽĢ‚Ģš‘¦ š‘˜ā„Žš‘œš‘ŽĢ‰š‘›š‘” ā„Žš‘œĢ›š‘› 1š‘˜š‘š, š‘™š‘ŽĢ€ š‘žš‘¢š‘ŽĢš‘› š‘š‘Žš‘“š‘’ š‘š‘œ39 š‘ š‘–š‘’Ģ‚š‘¢ š‘›š‘œĢ‚Ģ‰š‘– š‘”š‘–š‘’Ģ‚Ģš‘›š‘”, 𹝑– š‘™š‘¢š‘› š‘ā„Žš‘œ š‘”š‘–š‘’Ģ£Ģ‚š‘› ā„Žš‘Ž :>

3. XĘ°į»Ÿng gį»‘m Inclay Studio: cÅ©ng gįŗ§n 2 đį»‹a điį»ƒm phĆ­a trĆŖn nĆØ šŸ˜—
4. ChĆ¹a Wat Umong:
5. Chiang Mai University: TrĘ°į»ng đįŗ”i hį»c nį»•i tiįŗæng nhįŗ„t Chiang Mai ( siĆŖu rį»™ng vĆ  đįŗ¹p)
6. Thaphae Gate: CĆ”nh cį»•ng biį»ƒu tĘ°į»£ng cį»§a Chiang Mai. Khung cįŗ£nh hį»Æu tƬnh, vį»›i con kĆŖnh trong xanh vĆ  rįŗ„t nhiį»u chim bį»“ cĆ¢u, cįŗ£m giĆ”c nhĘ° đang į»Ÿ thĆ nh phį»‘ ChĆ¢u Ƃu =)))) ChĆ­nh vƬ thįŗæ, rįŗ„t Ä‘Ć“ng khĆ”ch tham quan, nĆŖn đi thįŗ­t sį»›m nįŗæu hĆ“ng mĆŗn dĆ­nh ngĘ°į»i vĆ o įŗ£nh nhĆ© :v. Bįŗ”n cĆ³ thį»ƒ mua thį»©c ăn cho chim vį»›i giĆ” 20Bath.
7. ToĆ  One Nimman: Khu shopping cį»§a giį»›i trįŗ» vį»›i vĆ“ vĆ n gĆ³c sį»‘ng įŗ£o :>ā€¦.

ā€¢ š˜¾š˜¼Ģš˜¾ Đš™„š™€Ģ‚Ģ‰š™ˆ š™‰š™‚š™Šš˜¼Ģ£š™„ š™š™ƒš˜¼Ģ€š™‰š™ƒ

1. Sį»Ÿ thĆŗ Night Safari Chiang Mai: CĆ”ch trung tĆ¢m khoįŗ£ng 25km. Bį»n mƬnh thuĆŖ xe mĆ”y vĆ  đi theo map, khĆ” dį»… đi. Điį»ƒm đįŗ·c biį»‡t į»Ÿ sį»Ÿ thĆŗ nĆ y lĆ  mĆ n biį»ƒu diį»…n cį»§a đį»™ng vįŗ­t vĆ o ban đĆŖm ^^. CĆ” nhĆ¢n mƬnh khĆ“ng thĆ­ch điį»u nĆ y. NhĘ°ng bįŗ”n cĆ³ thį»ƒ tham quan. MƬnh xem giĆ” vĆ© trĆŖn Klook thƬ rįŗ» hĘ”n mua trį»±c tiįŗæp, nhĘ°ng vįŗ«n khĆ” mįŗÆc ^^, khoįŗ£ng ~600k/ ngĘ°į»i. Bįŗ”n tham khįŗ£o nhĆ© .

2. Grand Canyon: (Highly recommend). Đʰį»£c khai trĘ°Ę”ng vĆ o T8/2016 vį»›i hį»‡ thį»‘ng đa dįŗ”ng vĆ  đį»™i ngÅ© nhĆ¢n viĆŖn cį»©u hį»™ chuyĆŖn nghiį»‡p, cĆ“ng viĆŖn nĘ°į»›c Grand Canyon lĆ  điį»ƒm đį»ƒ khĆ“ng thį»ƒ bį» qua khi đįŗæn Chiang Mai. į»ž Ä‘Ć¢y cĆ³ nhį»Æng trĆ² chĘ”i mįŗ”o hiį»ƒm thĆŗ vį»‹. Tiįŗæc lĆ  hĆ“m Ä‘Ć³ bį»n mƬnh khĆ“ng mang quįŗ§n Ć”o nĆŖn chį»‰ ngį»“i trĆŖn bį» vĆ  ngįŗÆm šŸ˜¢

ļƒ  š“›š“¾Ģ›š“¾ š”‚Ģ:

š’ š‘®š’Šš’‚Ģ š’—š’†Ģ: 600š‘©š’‚š’•š’‰/ š’š’ˆš’–Ģ›š’Ģ›Ģ€š’Š: š‘Ŗš’‰š’Ģ›š’Š š’•š’‚Ģ‚Ģš’• š’„š’‚Ģ‰ š’•š’“š’Ģ€ š’„š’‰š’Ģ›š’Š.
š’ š‘½š’†Ģ š’•š’‰š’‚š’Ž š’’š’–š’‚š’: 100š‘©š’‚š’•š’‰/ š’š’ˆš’–Ģ›š’Ģ›Ģ€š’Š. ( š‘“š’–š’‚ š’—š’†Ģ 𹝒–Ģ›š’Ģ›Ģ£š’„ š’ˆš’Šš’‚Ģ‰š’Ž 50% š’Œš’‰š’Š š’‚Ģ†š’ š’•š’‚Ģ£š’Š š’š’‰š’‚Ģ€ š’‰š’‚Ģ€š’š’ˆ š‘®š’“š’‚š’š’…. š‘»š’ŠĢš’š’‰ š’“š’‚ š’„š’‰š’ŠĢ‰ š’„š’Ģ 50š‘©š’‚š’•š’‰/ š’š’ˆš’–Ģ›š’Ģ›Ģ€š’Š š’š’†Ģ‚Ģš’– š’ƒš’‚Ģ£š’ š’„š’‰š’ŠĢ‰ š’Žš’–š’Ģ‚Ģš’ š’”š’Ģ‚Ģš’š’ˆ š’‚Ģ‰š’, š’š’ˆš’‚Ģ†Ģš’Ž š’Žš’‚Ģš’•, š’‚Ģ†š’ š’š’ˆš’š’ :š‘« š‘Ŗš’‚Ģš’„ š’Žš’Ģš’ š’Ģ›Ģ‰ 𹝒‚Ģ‚š’š 𹝒†Ģ‚Ģ€š’– š’ˆš’Šš’Ģ‚Ģš’š’ˆ š’‰š’ŠĢ€š’š’‰ š’Žš’Šš’š’‰ š’‰š’š’‚Ģ£, š’•š’ š’—š’‚Ģ€ š’š’ˆš’š’ ļŠ))

3. VĘ°į»n xĘ°Ę”ng rį»“ng Botanic Garden
ā€¦

ā€¢ š˜¾š˜¼Ģš˜¾ š™Œš™š˜¼Ģš™‰ š˜¾š˜¼š™š™€ š™‰š™€Ģ‚š™‰ š™š™ƒš™Ģ›Ģ‰ š™ŠĢ›Ģ‰ š˜¾š™ƒš™„š˜¼š™‰š™‚ š™ˆš˜¼š™„

Chiang Mai cĆ²n nį»•i tiįŗæng vį»›i cĆ”c quĆ”n cafe xinh xįŗ»o vį»›i trăm ngĆ n gĆ³c sį»‘ng įŗ£o. DĘ°į»›i Ä‘Ć¢y lĆ  mį»™t sį»‘ quĆ”n nį»•i tiįŗæng, bįŗ”n cĆ³ thį»ƒ ghĆ© thăm :>

1. Barisotel By The Baristro (tone trįŗÆng)
Đš‘–Ģ£š‘Ž š‘ā„Žš‘–Ģ‰: š»š‘’Ģ‰š‘š 9, š‘‡š‘¢š‘šš‘š‘œš‘™ š‘†š‘¢š‘”ā„Žš‘’š‘, š¶ā„Žš‘–š‘Žš‘›š‘” š‘€š‘Žš‘–
š‘‡ā„Žš‘œĢ›Ģ€š‘– š‘”š‘–š‘Žš‘›: š‘€š‘œĢ›Ģ‰ š‘š‘¢Ģ›Ģ‰š‘Ž š‘”š‘¢Ģ›Ģ€ 8ā„Ž-18ā„Ž ā„Žš‘ŽĢ€š‘›š‘” š‘›š‘”š‘ŽĢ€š‘¦

2. The Giant Chiang Mai: (Cafe trĆŖn cĆ¢y)
Đš‘–Ģ£š‘Ž š‘ā„Žš‘–Ģ‰: šæš‘ŽĢ€š‘›š‘” šµš‘Žš‘Žš‘› š‘ƒš‘œš‘˜, š‘€š‘Žš‘’ š‘‚š‘›, š¶š‘€
š‘€š‘œĢ›Ģ‰ š‘š‘¢Ģ›Ģ‰š‘Ž š‘”š‘¢Ģ›Ģ€ š‘‡ā„Žš‘¢Ģ›Ģ 3 ā€“ š¶š‘, 11ā„Ž-17ā„Ž

3. Graph Cafe
Đš‘–Ģ£š‘Ž š‘ā„Žš‘–Ģ‰: 25/1 𹝑¢Ģ›š‘œĢ›Ģ€š‘›š‘” š‘…š‘Žš‘—š‘£š‘–š‘”ā„Žš‘–, š‘†š‘Ÿš‘–š‘ā„Žš‘œš‘œš‘š, š¶š‘€
š‘€š‘œĢ›Ģ‰ š‘š‘¢Ģ›Ģ‰š‘Ž: 9ā„Ž-17ā„Ž ā„Žš‘ŽĢ€š‘›š‘” š‘›š‘”š‘ŽĢ€š‘¦

4. Chom Cafe And Restaurant: (Rį»«ng cį»• tĆ­ch)
Đš‘–Ģ£š‘Ž š‘ā„Žš‘–Ģ‰: 2/13 2 š‘†š‘œš‘šš‘ā„Žš‘œš‘” š¶ā„Žš‘–š‘Žš‘›š‘” š‘€š‘Žš‘– 700 š‘ƒš‘– š‘…š‘‘

5. Cloud 9: (quĆ”n giį»Æa cĆ”nh đį»“ng)
Đš‘–Ģ£š‘Ž š‘ā„Žš‘–Ģ‰: 204/3 š‘†š‘Žš‘› š¾š‘™š‘Žš‘›š‘”, š‘„š‘¢š‘ŽĢ£Ģ‚š‘› š‘†š‘Žš‘› š‘ƒš‘Ž š‘‡š‘œš‘›š‘”, š¶ā„Žš‘–š‘Žš‘›š‘” š‘€š‘Žš‘–

6. Omnia Cafe
Đš‘–Ģ£š‘Ž š‘ā„Žš‘–Ģ‰: 181/272 š‘€š‘œš‘œ 3, š‘ƒš‘œš‘”š‘Žš‘Ÿš‘Žš‘š š‘…š‘œš‘Žš‘‘, š¶ā„Žš‘–š‘Žš‘›š‘” š‘€š‘Žš‘–
š‘€š‘œĢ›Ģ‰ š‘š‘¢Ģ›Ģ‰š‘Ž: 9š‘Žš‘š-5š‘š‘š

7. Yellow Craft
Đš‘–Ģ£š‘Ž š‘ā„Žš‘–Ģ‰: š‘€š‘¢ šµš‘Žš‘› š·š‘Žš‘œ š·š‘¢š‘’š‘›š‘” š‘†š‘œš‘– 2, š‘‡š‘Žš‘šš‘š‘œš‘› š‘†š‘¢ š‘‡ā„Žš‘’š‘, š“š‘šš‘ā„Žš‘œš‘’ š‘€š‘¢š‘’š‘Žš‘›š‘” š¶ā„Žš‘–š‘Žš‘›š‘” š‘€š‘Žš‘–
š‘€š‘œĢ›Ģ‰ š‘š‘¢Ģ›Ģ‰š‘Ž: 7:00-19:00ā„Ž

8. Begin Again Cafe
Đš‘–Ģ£š‘Ž š‘ā„Žš‘–Ģ‰: š‘€š‘¢ šµš‘Žš‘› š·š‘Žš‘œ š·š‘¢š‘’š‘›š‘” š‘†š‘œš‘– 2, š‘‡š‘Žš‘šš‘š‘œš‘› š‘†š‘¢ š‘‡ā„Žš‘’š‘, š“š‘šš‘ā„Žš‘œš‘’ š‘€š‘¢š‘’š‘Žš‘›š‘” š¶ā„Žš‘–š‘Žš‘›š‘” š‘€š‘Žš‘–
š‘€š‘œĢ›Ģ‰ š‘š‘¢Ģ›Ģ‰š‘Ž: 7:00-19:00ā„Ž

9. No.39 Cafe
Đš‘–Ģ£š‘Ž š‘ā„Žš‘–Ģ‰: 50300, š¶ā„Žš‘–š‘Žš‘›š‘” š‘€š‘Žš‘– š‘…š‘‘ š‘†š‘œš‘– 2, š‘€š‘¢š‘’š‘Žš‘›š‘” š¶ā„Žš‘–š‘Žš‘›š‘” š‘€š‘Žš‘–
š‘€š‘œĢ›Ģ‰ š‘š‘¢Ģ›Ģ‰š‘Ž: 9:00-18:00ā„Ž

10. Gateway Coffee Roaster
Đš‘–Ģ£š‘Ž š‘ā„Žš‘–Ģ‰: 50300, š¶ā„Žš‘Žš‘›š‘” š‘€š‘œš‘– š‘…š‘‘ š‘†š‘œš‘– 2, š‘€š‘¢š‘’š‘Žš‘›š‘” š¶ā„Žš‘–š‘Žš‘›š‘” š‘€š‘Žš‘–
š‘€š‘œĢ›Ģ‰ š‘š‘¢Ģ›Ģ‰š‘Ž: 9:00š‘Žš‘š-18:00š‘š‘š

ā€¦

ā€¢ š˜¾š˜¼Ģš˜¾ Đš™„Ģ£š˜¼ š˜æš˜¼š™‰š™ƒ š™‡š˜¼Ģ‚š™‰ š˜¾š˜¼Ģ£Ģ‚š™‰ š˜¾š™ƒš™„š˜¼š™‰š™‚ š™ˆš˜¼š™„

1. Pai

ÄĆ¢y lĆ  điį»u mƬnh tiįŗæc nuį»‘i nhįŗ„t trong chuyįŗæn đi vį»«a rį»“i, khi bį»n mƬnh Ä‘Ć£ chį»§ đƭch dĆ nh 1 ngĆ y 1 đĆŖm tįŗ”i Pai ā€“ mį»™t thį»‹ trįŗ„n nhį» cĆ”ch Chiang Mai khoįŗ£ng hĘ”n 100km. NhĘ°ng do lį»” xe, chĆŗng mƬnh Ä‘Ć£ bį» lį»” nĘ”i nĆ y šŸ˜¢.

ļƒ  š“›š“¾Ģ›š“¾ š”‚Ģ:

š‘œ š¶š‘ŽĢš‘ š‘š‘ŽĢ£š‘› š‘›š‘’Ģ‚š‘› š‘ā„Žš‘¢Ģ‰ 𹝑œĢ£Ģ‚š‘›š‘” 𹝑ŽĢ£Ģ†š‘” š‘„š‘’ š‘ š‘œĢ›Ģš‘š.
š‘œ š‘€š‘¢š‘Ž š‘£š‘’Ģ š‘„š‘’ š‘š‘¢š‘  š‘”š‘ŽĢ£š‘– š‘ā„Žš‘œĢ‚Ģƒ: š‘”š‘–š‘ŽĢ 150-200šµš‘Žš‘”ā„Ž/ š‘›š‘”š‘¢Ģ›š‘œĢ›Ģ€š‘–/š‘™š‘¢Ģ›š‘œĢ›Ģ£š‘”. š‘‹š‘’ š‘›ā„Žš‘œĢ‰ š‘›š‘’Ģ‚š‘› š‘›ā„Žš‘œĢ›Ģ š‘š‘œš‘œš‘˜ š‘ š‘œĢ›Ģš‘š 𹝑’Ģ‚Ģ‰ š‘š‘œĢ š‘ā„Žš‘œĢ‚Ģƒ 𹝑’Ģ£š‘ š‘›ā„Žš‘’Ģ
š‘œ š‘€š‘¢š‘Ž š‘£š‘’Ģ š‘”š‘ŽĢ£š‘– š¾š‘˜š‘‘š‘Žš‘¦: š‘€š‘¢š‘Ž š‘£š‘’Ģ š‘”š‘ŽĢ£š‘– š¾š‘˜š‘‘š‘Žš‘¦ š‘š‘œĢ€š‘› 𹝑 𹝑¢Ģ›š‘Ž 𹝑œĢš‘› š‘”š‘ŽĢ£Ģ‚š‘› š‘˜ā„Žš‘ŽĢš‘ā„Ž š‘ š‘ŽĢ£š‘› ( š‘”š‘Ÿš‘œš‘›š‘” š‘˜ā„Žš‘¢ š‘£š‘¢Ģ›Ģ£š‘ š‘‚š‘™š‘‘ š‘‡š‘œš‘¤š‘› & š‘‡ā„Žš‘Ž š‘ƒš‘Žš‘’ šŗš‘Žš‘”š‘’, š‘˜ā„Žš‘œĢ‚š‘›š‘” š‘ŽĢš‘ š‘‘š‘¢Ģ£š‘›š‘” š‘ā„Žš‘œ š‘ā„Žš‘¢š‘¦š‘’Ģ‚Ģš‘› š‘šš‘¢š‘œĢ£Ģ‚š‘› š‘›ā„Žš‘ŽĢ‚Ģš‘” š‘™š‘ŽĢ€ 5:30 š‘ā„Žš‘–š‘’Ģ‚Ģ€š‘¢). š¶ā„Žš‘¢š‘¦š‘’Ģ‚Ģš‘› š‘ š‘œĢ›Ģš‘š š‘›ā„Žš‘ŽĢ‚Ģš‘” š‘™š‘ŽĢ€ 7:30 š‘ š‘ŽĢš‘›š‘”
š‘œ šµš‘œš‘œš‘˜ š‘„š‘’ š‘Ÿš‘–š‘’Ģ‚š‘›š‘”: šŗš‘–š‘ŽĢ š‘šš‘–Ģ€š‘›ā„Ž š‘”ā„Žš‘Žš‘š š‘˜ā„Žš‘ŽĢ‰š‘œ š‘œĢ›Ģ‰ š‘˜š‘  š‘šš‘–Ģ€š‘›ā„Ž š‘œĢ›Ģ‰ š‘™š‘ŽĢ€: ~3000šµš‘Žš‘”ā„Ž/ š‘„š‘’/ š‘ā„Žš‘¢Ģ€ ā„Žš‘œĢ›Ģ£š‘ š‘›ā„Žš‘œĢš‘š 5-10 š‘›š‘”š‘¢Ģ›š‘œĢ›Ģ€š‘–.

2. Chiang Rai

o LĆ  thĆ nh phį»‘ cį»±c BįŗÆc cį»§a ThĆ”i Lan ā€“ cÅ©ng lĆ  điį»ƒm dį»«ng cuį»‘i cĆ¹ng trĘ°į»›c biĆŖn giį»›i, nĘ”i gįŗ·p gį»” cį»§a 3 nĘ°į»›c ĐƓng Nam Ɓ ā€“ Tam giĆ”c VĆ ng LĆ o ā€“ ThĆ”i ā€“ Myanmar.
o į»ž Ä‘Ć¢y nį»•i tiįŗæng vį»›i cĆ”c đį»‹a danh: Đį»n TrįŗÆng; LĆ ng cį»• dĆ i; Biį»‡t thį»± hoĆ ng giaā€¦

š‘‡š‘¢Ģ›Ģ€ š¶ā„Žš‘–š‘Žš‘›š‘” š‘€š‘Žš‘–, š‘š‘ŽĢ£š‘› š‘š‘œĢ 𹝑’Ģ‚Ģš‘› š¶š‘… š‘š‘ŽĢ†Ģ€š‘›š‘”:

o Xe bus: giĆ” vįŗ» rįŗ» nhįŗ„t khoįŗ£ng 140Bath. Bįŗ”n cĆ³ thį»ƒ đįŗ·t vĆ© khį»© hį»“i bįŗ±ng cĆ”ch đįŗæn trį»±c tiįŗæp trįŗ”m xe bus Arcade į»Ÿ CM ( cįŗ§n đįŗ·t trc mį»™t vĆ i ngĆ y). Xe bus khį»Ÿi hĆ nh Ć­t nhįŗ„t mį»—i giį», thį»i gian di chuyį»ƒn khoįŗ£ng 3-4 tiįŗæng.
o Tham khįŗ£o: Xe bus Vip ( hĆ£ng Greenbus)

ā€¢ š™ˆš™š˜¼ š™Œš™š˜¼Ģ€ š™‚š™„Ģ€ š™ˆš˜¼š™‰š™‚ š™‘š™€Ģ‚Ģ€

o Chį»£ đĆŖm bĆ”n rįŗ„t nhiį»u đį»“ lĘ°u niį»‡m; lį»„a; hĆ ng thį»§ cĆ“ng; mį»¹ nghį»‡;ā€¦
o Mua đį»“ ăn tįŗ”i siĆŖu thį»‹: į»ž Ä‘Ć¢y cĆ³ rįŗ„t nhiį»u Big C mini,7Eleven dįŗ£i khįŗÆp giį»‘ng Circle K, Vinmart į»Ÿ VN Ć­. Bįŗ”n nĆŖn đįŗæn vĆ o hįŗ³n Big C to bį»± mĆ  mua nhĆ©, đa dįŗ”ng đį»“ hĘ”n.

9. š‘»š‘¶Ģ‚Ģ‰š‘µš‘® š‘²š‘¬Ģ‚Ģš‘»

TrĆŖn Ä‘Ć¢y lĆ  review chuyįŗæn đi ngįŗÆn ngį»§i 3 ngĆ y 3 đĆŖm cį»§a bį»n mƬnh. Mį»—i ngĘ°į»i cĆ³ mį»™t trįŗ£i nghiį»‡m vĆ  lį»‹ch trƬnh khĆ”c nhau, nĆŖn mang tĆ­nh chįŗ„t chia sįŗ» lĆ  chĆ­nh ^^. NhĘ°ng, hĆ£y đi vį»›i trĆ”i tim trįŗ§n trį»„i, mį»Ÿ lĆ²ng vĆ  sįŗµn sĆ ng khĆ”m phĆ”, mƬnh tin bįŗ”n sįŗ½ cĆ³ nhį»Æng giĆ¢y phĆŗt tuyį»‡t vį»i ā¤

Hįŗ¹n Chiang Mai, vĆ o nhį»Æng ngĆ y bƬnh yĆŖn sįŗ½ đįŗæn ā¤

Nįŗæu bįŗ”n cĆ³ nhį»Æng trįŗ£i nghiį»‡m khĆ”c, chia sįŗ» vį»›i mƬnh nha ā¤

Nguį»“n: ĐƠo Trang
review-du-lich-chiang-mai-2020

review-du-lich-chiang-mai-2020

review-du-lich-chiang-mai-2020

review-du-lich-chiang-mai-2020

review-du-lich-chiang-mai-2020

review-du-lich-chiang-mai-2020

review-du-lich-chiang-mai-2020

review-du-lich-chiang-mai-2020

review-du-lich-chiang-mai-2020

Xem thĆŖm:Ā 

Xem thĆŖm nhiį»u bĆ i viįŗæt vį» : Du Lį»‹ch NĘ°į»›c NgoĆ i

Leave a comment